Zondag 3-10-’21 Schriftlezing Psalm 146 H.Catechismus Vraag en antwoord 128: Hoe besluit u uw gebed? Antwoord: Want van U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Dat wil zeggen: dit alles bidden wij U, omdat Gij als onze koning, die de macht over alles bezit, zowel de wil als het vermogen […]

Continue reading

Zondag 19-9-2021 Schriftlezingen: 1 Timotheus  6: 3-19 Jacobus 1:2-18 “Leidt ons niet in verzoeking”. Op de achtergrond klinkt HCZondag 52a mee “Vraag 127: Wat is de zesde bede? Antwoord: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen: omdat wij uit onszelf zo zwak zijn, dat wij geen ogenblik […]

Continue reading

Avonddienst Zondag 8 augustus HC Zondag 51 Schriftlezingen: 1. Genesis 4:25-26 2. Mattheus 18:21-35 ZONDAG 51 Vraag 126: Wat is de vijfde bede? Antwoord: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat wil zeggen: wil ons, arme zondaren, al onze zonden en ook de verdorvenheid die ons altijd aankleeft, omwille van het […]

Continue reading

Avonddienst Zondag 1 augustus HC Zondag 50 Schriftlezingen: 1. Exodus16:1-21  2. Lukas 24:13-35 ZONDAG 50 Vraag 125: Wat is de vierde bede? Antwoord: Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil zeggen: wil in alle behoeften van ons lichaam voorzien, opdat wij daardoor erkennen, dat Gij de enige bron van alle goeds zijt en dat […]

Continue reading

Avonddienst Zondag 25 juli HC Zondag 49 Schriftlezingen: Mattheus 14: 32-42 Handelingen 21:1-14 ZONDAG 49 Vraag 124: Wat is de derde bede? Antwoord: Uw wil geschiede op de aarde zoals in de hemel. Dat wil zeggen: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil prijsgeven en uw wil, die alleen goed is, zonder enig […]

Continue reading

Avonddienst Zondag 11 juli. HC Zondag 48 Schriftlezingen: Mattheus 13:24-30 en 36-43; Lukas 18:1-8 ZONDAG 48 Vraag 123: Wat is de tweede bede? Antwoord: Uw rijk kome. Dat wil zeggen: regeer ons zo door uw Woord en uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar uw kerk en breid haar […]

Continue reading

Avonddienst Zondag 4 juli. HC Zondag 47 Schriftlezingen: Maleachi 1:6-10; 1 Petrus 2:1-10 Vraag 122: Wat is de eerste bede? Antwoord: Uw naam worde geheiligd. Dat wil zeggen: geef ons ten eerste dat wij U op de juiste wijze kennen en U heiligen, roemen en prijzen om al uw werken, waaruit uw almacht, wijsheid, goedheid, […]

Continue reading

Samenvatting preek Zondagavond 11 december 2021 Online dienst Schriftlezingen 1. Mattheus 1:18-25          2. Handelingen 4:1-21 H.Catechismus, zondag 11 Vraag 29: Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Zaligmaker genoemd? Antwoord: Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, en omdat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden […]

Continue reading

Zondag 10-7-2022 Schriftlezingen: 1 Koningen 19:9-18 en 1 Korinthe 1:1-9 HC Zondag 21a Vraag en antwoord 54: Wat gelooft u over de heilige, algemene, christelijke kerk? Antwoord: Dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot aan het einde zich uit het gehele menselijke geslacht een gemeente, die tot het eeuwige leven […]

Continue reading