De gemeenteleden doen het grootste deel van het werk in de kerkelijke gemeente. Zij stellen daarvoor veel vrije tijd beschikbaar.

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikant(en) de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

De kerkenraad is voor de kerkelijke gemeente niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Kerkenraadsleden zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente geroepen tot het ambt.

De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Belangrijke beslissingen worden pas genomen nadat de gemeente geïnformeerd is en/of overleg met haar is gepleegd.
De kerkenraad wordt in haar werk door het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen ondersteund. Beide colleges stemmen haar beleid af op het beleid van de kerkenraad.

G. van Dort

M. Petri

P. Zwiep

K. Wubs

A. v.d. Spek

Voorzitter kerkenraad