De kerkenraad heeft als belangrijkste taak om leiding te geven aan het leven van de gemeente. Dat omvat onder andere de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten, de opbouw van de gemeente in de wereld en de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid in de gemeente. Ook de geestelijke vorming is een belangrijk aspect van de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De leden van de kerkenraad worden gekozen door de gemeente en hebben voor termijnen van 4 jaar zitting in de kerkenraad. Zij kunnen herkozen worden tot een maximaal aantal van 12 jaar.

De kerkenraad bestaat uit de diakenen, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrenmeester en de predikant.

De ouderlingen dragen in het bijzonder de zorg voor het geestelijk welzijn van de gemeente. Er zijn vier ouderlingen.

Het college van diakenen behartigt de zorg voor het dienstbetoon aan de naaste, zowel binnen als buiten de gemeente, zowel in de directe omgeving als wereldwijd. Er zijn vier diakenen.

Het college van kerkrentmeesters is belast met de zorg voor alle materiële en financiële zaken van de gemeente, voor zover die niet van diaconale aard zijn. Het college van

kerkrentmeesters telt vier ouderlingen-kerkrentmeester en twee kerkrentmeesters die geen ouderling zijn.

Heel veel gemeentewerk wordt door de leden van de kerkenraad uitgevoerd in samenwerking met gemeenteleden. Zo zijn er verschillende taakgroepen waarvan gemeenteleden deel uitmaken. Enkele voorbeelden: er zijn taakgroepen voor beleid, voor pastoraat, voor publiciteit, voor missionair werk en voor vorming en toerusting.

Matthijs van Wiggen

Gerrit Taute

Harry Mauritz

Atie Ewoldt

Gretha de Wit

Klaas Wubs