Heidelberger Cathechismus Zondag 52a; 19 september 2021

Zondag 19-9-2021 Schriftlezingen: 1 Timotheus  6: 3-19 Jacobus 1:2-18 “Leidt ons niet in verzoeking”.
Op de achtergrond klinkt HCZondag 52a mee “Vraag 127: Wat is de zesde bede? Antwoord: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen: omdat wij uit onszelf zo zwak zijn, dat wij geen ogenblik staande zouden kunnen blijven, en omdat bovendien onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, wil ons toch door de kracht van uw Heilige Geest overeind houden en sterken, opdat wij in deze geestelijke strijd niet bezwijken, maar altijd krachtig weerstand bieden, totdat wij uiteindelijk volkomen de overhand krijgen.
*Het leven van een christene is altijd een aangevochten leven. Er komt heel veel op ons pad. Veel wat ons bij God weg wil halen. Wat zich tussenbeide wil schuiven. En zo het zicht op de Heere God wil benemen. Totdat de relatie zo verstoord is, dat wij bij de Heere God weggeraakt zijn. En ik denk dat je wel mag zeggen: Hoe dichter we bij de Heere God leven, hoe sterker we dat allemaal zullen ervaren!
Vroeger werd wel gezegd, als mensen belijdenis deden: “welkom in de strijd”. Als je voor de naam van de Heere God wil uitkomen, wordt het leven er niet gemakkelijker op, maar juist moeilijker.
Ik heb het jonge gelovigen wel horen vertellen, dat ze zeiden dat hun leven, nadat ze tot geloof gekomen waren, ineens een stuk stroever ging.
En misschien zegt u: dat herken ik! Het werd er niet makkelijker op, toen ik in de kerk mijn geloof in de drieenige God had uitgesproken. En het is helaas waar, dat sommigen daarmee hun overtuiging opgaven.
*Er zijn twee bijbelse woorden, die die ervaring beschrijven: het woord beproeving, en het woord verzoeking. We zien ze vaak als tegenstellingen. En zeggen: Een beproeving is positief, ze komt van God, opdat wij er des te sterker uit komen, gegroeid in geloof.
Daarvan zijn de Bijbel veel voorbeelden te vinden. Als een goudsmid in vroeger tijden zuiver goud wild hebben, verhitte hij een beker met daarin het gouderts. De onzuivere delen, de slakken kwamen boven drijven. Die konden er worden afgeschept.
Zo wordt de bedoeling van beproeving duidelijk: zuivering en reiniging, en daarmee groei in geloof. Want bij de beproeving van goud worden onzuivere elementen verwijderd. Beproeving is een positief begrip.
Maar een verzoeking, zo zeggen we, komt van de duivel, is negatief en heeft geen andere bedoeling dan om ons bij God weg te halen.
* Toch staan ze soms ook weer heel dicht bij elkaar. Zoals Jacobus dat in zijn brief duidelijk maakt. Hij zegt: “Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon des levens ontvangen”. In een zin: beproeving en verzoeking! Hij dringt er wel op aan staande te blijven! Het gaat wel om eeuwige dingen. De kroon des levens ontvangen.
*Het lijkt wat eigenaardig dat de Heere Jezus ons leert bidden: leidt ons niet in verzoeking. Doe de Heere God dat dan? Werkt hij samen met de duivel om ons bij Hem weg te halen?
Jacobus keert zich in ieder geval daar uitdrukkelijk tegen. Jacobus wil dus geen kwaad woord horen van de Heere God!
Die merkwaardige samenhang tussen verzoeking en beproeving wordt ons misschien duidelijk als we de Jobsgeschiedenis voor ogen houden.
De Satan zegt: dat geloof van Job is niets waard. Het gaat hem op alle gebied goed. Er is geen kunst aan om u te dienen. Als alles hem wordt afgepakt, dan zal hij God de dienst opzeggen. Dat risico wil de Heere God nemen. Satan mag hem alles afpakken, maar niet zijn leven. Job neemt geen afscheid van God.  Op een gegeven ogenblik gaat hij wel de fout in, als hij de Heere God ter verantwoording roept. Dan wordt hij door de Heere God op zijn plaats gezet. Misschien zijn die vragen bij u ook wel opgekomen in een bepaalde fase van het leven. Die vragen mogen gesteld worden. Ze komen ook in de psalmen voor, de liederen en gebeden waar we de gelovigen in hun hart kijken.. De Heere Jezus Christus heeft ze ook gesteld.
Ook in Job’s vragen aan God is de relatie met de Heere God niet verbroken.
* We denken bij verzoeking vaak aan de ontsporingen op sexueel gebied. Nu, die is er zeker. Er zijn waarschuwingen genoeg in de bijbel. En er zijn vandaag de dag mogelijkheden te over om te zondigen op dit gebied. Een zonde tegen het 7de gebod vinden we eigenlijk wel de grootste zonde. Maar er zijn tien geboden. En op elk van die tien vlakken kunnen we ontsporen.
* Maar er zijn ook andere verzoekingen.
De hang naar geld. Paulus schrijft over rijkdom in aangrijpende termen. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. ’t Is nogal wat, wat Paulus zegt. In het verlangen naar geld, gaan mensen allerlei wegen. Ook dwaalwegen, ook slinkse wegen. De ontkerkelijking en de geloofsafval in Nederland hebben gelijke tred gehouden met het toenemen Geld kan je dus in de ban krijgen.
We gaan vandaag de dag merken, dat ons consumentisme, de ondergang van de aarde dichterbij gebracht heeft. De zonde van het ongebreidelde verlangen naar luxe had zijn prijs!
Laat het besef niet wegraken bij ons, dat wij hier op aarde maar gasten en vreemdelingen zijn. Als ons laatste uur slaat, hebben we werkelijk niets meer. Niets meer? Ja, dat wat wij in God gevonden hebben!
Is rijkdom nu zo-wie-zo verkeerd? Nee. Paulus heeft een opdracht voor de rijken. “om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.
En hij besluit: “Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven zullen verkrijgen”.
Een andere verzoeking is de zucht naar macht.
Eigenlijk gaat het bij al de dingen die ik noem over verslavingen. Verslavingen die zich als een macht aan ons opdringen. Waar we niet los van kunnen komen. En waardoor wij vervreemd raken van God.
Overigens: Als wij last van verzoekingen hebben, dan hoeven we ons er niet voor te schamen. De Heere Jezus zelf had er ook last van gehad, Hij is in alle dingen zoals wij, verzocht geweest. Alleen, Hij weerstond de verzoekingen. Deze bede gaat dus uit van de realiteït van de vele verzoekingen, die wij ons ons leven ervaren.
Hoe komt het nu, dat wij in verzoeking komen?
1. De duivel
De grote anti macht. Die altijd bezig om achterdocht te zaaien. De Heere Jezus noemt hem ook de overste van deze wereld. Hijzelf heeft ook drie verzoekingen van de duivel moeten doorstaan. Hij kon het alleen omdat hij vast hield aan het woord van zijn Vader.
2. De tweede kring is die van de mensen om ons heen. De invloed van de massa is groot. De scholieren onder ons merken dat heel sterk. Je moet echt sterk in je schoenen staan om niet met ze mee te gaan. ’t Is ook moeilijk, als je jong bent, en graag tot een groep behoort, om dan een uitzondering te wezen. Maar Paulus zegt ergens: “gij geheel anders”. Loop niet domweg met de massa mee.
3. Ons eigen vlees
Dat is misschien nog wel de gevaarlijkste tegenstander. De vijand binnen de poort. Jacobus legt de verantwoordelijkheid helemaal bij ons. “Ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt”. Er leven dingen in ons hart, we hebben zwakke plekken, er zijn punten waarop we extra kwetsbaar zijn. En daarna gaat het van kwaad tot erger. Eerst is de begeerte er, het verkeerde verlangen. Daarna komt de zonde. En tenslotte komt de dood!
* In deze strijd is er een uitweg: het gebed!
Dan moet je wel je zwakheid onder ogen willen zien. laten we maar niet denken dat we in onszelf sterk zijn. “Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valle”.
* We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig.
Om niet te bezwijken. Om krachtig weerstand te bieden. De Heere God is machtiger dan de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Hij overwint. De Heere Jezus, die voorbede doet, begrijpt ons maar al te goed. Hij is net als wij verzocht geweest. Zo doet Hij voorbede, voor ons. Opdat de Vader de Heilige Geest aan ons geeft.
“Totdat wij uiteindelijk volkomen de overhand krijgen”. Een kleine overwinning nu wordt vaak weer gevolgd door een geweldige nederlaag. We staan nog in de strijd!
Eens zullen we de strijd te boven zijn! Wees geen deserteur. Capituleer niet. Geef u niet gewonnen!
Daarom bidden wij: Vader, als uw verzoekingen gebruikt in ons leven, gebruikt u die dan als-tu-blieft zo, dat wij niet in de macht ervan komen…..dat wij niet uiteindelijk in de handen van de verzoeker terecht komen. Maar dat we ons in ons laatste ogenblik aan u kunnen overgeven.
Zoals de Heere Jezus Christus deed: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest”.

 

Plaats een reactie