Pastoraat

Op dit moment is de gemeente vacant. In het geval van bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname, behoefte aan bezoek, voorbede, uw kind laten dopen, vragen rondom het avondmaal, belijdenis doen en overlijden kunt u contact opnemen met de ouderlingen (ouderlingen@hgwbd.nl) of met de scriba (scriba@hgwbd.nl)

Indien afwezig kunt u terecht bij  ouderling M. van Wiggen.

Kerkdienst online

Als u niet in staat bent om de kerkdiensten bij te wonen, dan kun u deze ook via het internet volgen. Dit gaat via de  “LIVE BEELD” knop op de Home pagina van de website.

Contactpersoon vervoer

Als vervoer een probleem is om de diensten bij te wonen dan kunt u thuis opgehaald en weer thuisgebracht worden. 

Contactpersoon: J. van Esterik

Collectebonnen

U kunt collectebonnen van diversen waarden aanschaffen.

U kunt hiervoor terecht bij J. van Esterik of A. Smid tel. 06-23875511, email asmid1948@gmail.com

Ouderen bezoekwerk

Naast de predikant en de ouderlingen wordt dat gedaan door een aantal enthousiaste gemeenteleden.

Contactpersoon: M. van Wiggen

Cathechisatie

Voor de jeugd vanaf 12 jaar is er catechisatie. Voor  zowel catechisatie als ook belijdeniscatechisatie kan er contact worden gezocht met de ouderlingen (ouderlingen@hgwbd.nl)

Helpende handen

We willen in onze gemeente naar elkaar omzien en concreet hulp bieden. Dat is onze opdracht vanuit de Bijbel. Mocht u hulp nodig hebben door ziekte of andere redenen, dan kunt u contact opnemen. Denk aan bijv. boodschappen doen, een klusje of een praatje. Wilt u anderen tot hulp zijn, geef dan uw naam op. Wat is er mooier dan met z’n allen om te zien naar elkaar?!

Contactpersoon: J. van Esterik

Bijbelkringwerk

Er zijn meerdere Bijbelkringen die in de huiselijke kring om de week gehouden wordt. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst van alle Bijbelkringen voor alle gemeenteleden.

Wil je meer weten over de verschillende bijbelkringen stuur dan een mailtje naar bijbelkringen@hgwbd.nl

Contactpersonen: mw. J. Kroodsma

Gebedskring

Iedere eerste donderdag van de maand is er gebedskring van 19.15 uur tot ca. 20.00 uur in de Open Hof. Deze kring is opgezet als gelegenheid om met elkaar te bidden voor de gemeente, voor elkaar, voor de zieken en voor andere zaken die ons bezig houden. We nodigen iedereen uit om mee te bidden. Ook als  je niet hardop wil of kunt bidden ben je van harte uitgenodigd. Want zoals de Here zegt: “waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben ik in hun midden.” Matheus 18:20

Contactpersoon: ouderling R. van Lingen tel: 0345-501441 email: ries.vanlingen@hgwbd.nl

Koffiedrinken na dienst

Elke eerste en derde zondag in de maand is er gelegenheid om na de morgendienst elkaar te ontmoeten en gezamenlijk koffie/ limonade te drinken in de “Open Hof”. Ook voor gasten een hartelijk welkom, wij willen u graag leren kennen.

Contactpersoon: dhr. J. Marchal. tel: 06-19563319

Beheerscommissie

Dagelijks beheer en secretariaat: vacant

De commissie is te bereiken op beheer@grotekerk-wijkbijduurstede.nl

Voor verhuur en onderhoud en andere zaken is contactpersoon: dhr. K. van Vliet (voorzitter van de commissie), Schepenen 28, tel. 0343-573191

Boekenmarkt

Een aantal keren per jaar word er een boekenmarkt gehouden door onze gemeente tbv het onderhoud van het kerkgebouw.

Wanneer u boeken wilt aanbieden of een vraag hier over kunt u contact opnemen met:

contactpersonen: A. Smid tel. 06-23875511 en J. Hulsman tel. 06-21707557

Vertrouwenspersoon in de kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook.
Het lijkt zo vanzelfsprekend:
– Gemeenteleden behandelen elkaar met respect
– Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie
– Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen

Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van (machts-) misbruik komen ook in de kerk voor. Daar willen en mogen we niet voor weg kijken.
Daarom is het de taak en verantwoordelijkheid van de kerkenraad om een vertrouwenspersoon aan te stellen.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan degene die met verhalen, vragen of meldingen bij hem of haar komt, adviseert over eventueel te nemen stappen en ondersteunt de persoon daarbij.
Een vertrouwenspersoon is er voor de hele gemeente. Voor degenen die er werken (predikant), voor kerkenraadsleden en gemeenteleden. Situaties die besproken kunnen worden zijn bijvoorbeeld:
– Pesten
– Discriminatie
– Agressie en geweld
– Seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

Omdat wij een kleine gemeente zijn, mogen wij gebruikmaken van de vertrouwenspersonen van de classis Utrecht van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Dit zijn 4 personen, waarvan 2 mannen en 2 vrouwen.
Via https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/ kunt u contact met hen opnemen.