Preken over de Heidelberger Catechismus

Als de eigen predikant, ds. Middelkoop in de avonddiensten van onze gemeente voorgaat, preekt hij vaak over de Heidelberger catechismus. Het is een oud belijdenisgeschrift, onderverdeeld in 52 hoofdstukken, waarin onderwijs wordt gegeven aan de gemeente. Vroeger preekte men zo consequent in de middag- of avonddiensten uit dit geschrift, dat men in 52 zondagen, dus een jaar, rond was. Daarna begon men opnieuw. Nu doet men dat niet meer zo. In dit geschrift wordt een uitleg gegeven van de 12 artikelen, de 10 geboden en het Gebed des Heren, ook wordt aandacht besteed aan het Heilig Avondmaal en de doop. Ds. Middelkoop zoekt altijd een tweetal Bijbelgedeelten op, die ten grondslag liggen aan de preek. Vanuit de uitleg van die Bijbelgedeelten verwijst hij naar wat in de Heidelberger catechismus beleden wordt. Soms preekt hij meerdere keren over een zondagsafdeling. Een trouwe kern bezoekt de avonddiensten in de gemeente. Van harte welkom!

Samenvatting preek Zondagavond 11 december 2021 Online dienst Schriftlezingen 1. Mattheus 1:18-25          2. Handelingen 4:1-21 H.Catechismus, zondag 11 Vraag 29: Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Zaligmaker genoemd? Antwoord: Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, en omdat bij niemand anders enige zaligheid...

Lees meer

Zondag 10-7-2022 Schriftlezingen: 1 Koningen 19:9-18 en 1 Korinthe 1:1-9 HC Zondag 21a Vraag en antwoord 54: Wat gelooft u over de heilige, algemene, christelijke kerk? Antwoord: Dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot aan het einde zich uit het gehele menselijke geslacht een gemeente,...

Lees meer

Zondag 20 H. Catechismus. Avonddienst Zondag 12-juni 2022. Vraag: Wat gelooft u over de Heilige Geest? Antwoord: Ten eerste, dat Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede, dat Hij ook mij gegeven is, om mij door een oprecht geloof deel te laten...

Lees meer

Zondag 8-5-2022 Schriftlezingen 1 Korinthe 15:1-20 en Kolossenzen 3:1-17 HC Zondag 17 Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Antwoord: Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons in de gerechtigheid te doen delen, die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten...

Lees meer