Preken over de Heidelberger Catechismus

Als de eigen predikant, ds. Middelkoop in de avonddiensten van onze gemeente voorgaat, preekt hij vaak over de Heidelberger catechismus. Het is een oud belijdenisgeschrift, onderverdeeld in 52 hoofdstukken, waarin onderwijs wordt gegeven aan de gemeente. Vroeger preekte men zo consequent in de middag- of avonddiensten uit dit geschrift, dat men in 52 zondagen, dus een jaar, rond was. Daarna begon men opnieuw. Nu doet men dat niet meer zo. In dit geschrift wordt een uitleg gegeven van de 12 artikelen, de 10 geboden en het Gebed des Heren, ook wordt aandacht besteed aan het Heilig Avondmaal en de doop. Ds. Middelkoop zoekt altijd een tweetal Bijbelgedeelten op, die ten grondslag liggen aan de preek. Vanuit de uitleg van die Bijbelgedeelten verwijst hij naar wat in de Heidelberger catechismus beleden wordt. Soms preekt hij meerdere keren over een zondagsafdeling. Een trouwe kern bezoekt de avonddiensten in de gemeente. Van harte welkom!

Samenvatting preek zondagavond 3-4-2022. Schriftlezingen: 1. Jesaja 53:1-6 2. 2. Korinthe 5:11-21 H.Catechismus Zondag 15 Vraag 37: Wat verstaat u onder het woordje geleden? Antwoord: Dat Hij, tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijk...

Lees meer

Zondagavond 20-2-2020 H.Catechismus Zondag 13 Vraag 33: Waarom wordt Hij Gods eniggeboren Zoon genoemd, terwijl wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord: Omdat alleen Christus van nature de eeuwige Zoon van God is, wij daarentegen om zijnentwil uit genade tot kinderen van God zijn aangenomen. Schriftlezingen Johannes 1:1-18; Romeinen 8:1-17...

Lees meer

Avonddienst Zondag 6-2-2022 Schriftlezingen Lukas 4:16-30 en 2. Handelingen 11:19-26 HCZondag 12 Vraag 31: Waarom wordt Hij Christus, dat is Gezalfde, genoemd? Antwoord: Omdat Hij door God de Vader aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste Profeet en Leraar, die ons de verborgen raad [en wil]...

Lees meer

Heidelberger Catechismus Zondag 35

Avonddienst Zondag 19-3-’23 Vraag 96: Wat eist God in het tweede gebod? Antwoord: Dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn Woord bevolen heeft. Vraag 97: Mag men dan in het geheel geen beelden maken? Antwoord: God kan en mag...

Lees meer