Preken over de Heidelberger Catechismus

Als de eigen predikant, ds. Middelkoop in de avonddiensten van onze gemeente voorgaat, preekt hij vaak over de Heidelberger catechismus. Het is een oud belijdenisgeschrift, onderverdeeld in 52 hoofdstukken, waarin onderwijs wordt gegeven aan de gemeente. Vroeger preekte men zo consequent in de middag- of avonddiensten uit dit geschrift, dat men in 52 zondagen, dus een jaar, rond was. Daarna begon men opnieuw. Nu doet men dat niet meer zo. In dit geschrift wordt een uitleg gegeven van de 12 artikelen, de 10 geboden en het Gebed des Heren, ook wordt aandacht besteed aan het Heilig Avondmaal en de doop. Ds. Middelkoop zoekt altijd een tweetal Bijbelgedeelten op, die ten grondslag liggen aan de preek. Vanuit de uitleg van die Bijbelgedeelten verwijst hij naar wat in de Heidelberger catechismus beleden wordt. Soms preekt hij meerdere keren over een zondagsafdeling. Een trouwe kern bezoekt de avonddiensten in de gemeente. Van harte welkom!

Avonddienst Zondag 1 augustus HC Zondag 50 Schriftlezingen: 1. Exodus16:1-21  2. Lukas 24:13-35 ZONDAG 50 Vraag 125: Wat is de vierde bede? Antwoord: Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil zeggen: wil in alle behoeften van ons lichaam voorzien, opdat wij daardoor erkennen, dat Gij de enige bron van...

Lees meer

Avonddienst Zondag 25 juli HC Zondag 49 Schriftlezingen: Mattheus 14: 32-42 Handelingen 21:1-14 ZONDAG 49 Vraag 124: Wat is de derde bede? Antwoord: Uw wil geschiede op de aarde zoals in de hemel. Dat wil zeggen: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil prijsgeven en uw wil, die...

Lees meer

Avonddienst Zondag 11 juli. HC Zondag 48 Schriftlezingen: Mattheus 13:24-30 en 36-43; Lukas 18:1-8 ZONDAG 48 Vraag 123: Wat is de tweede bede? Antwoord: Uw rijk kome. Dat wil zeggen: regeer ons zo door uw Woord en uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar...

Lees meer

Avonddienst Zondag 4 juli. HC Zondag 47 Schriftlezingen: Maleachi 1:6-10; 1 Petrus 2:1-10 Vraag 122: Wat is de eerste bede? Antwoord: Uw naam worde geheiligd. Dat wil zeggen: geef ons ten eerste dat wij U op de juiste wijze kennen en U heiligen, roemen en prijzen om al uw werken,...

Lees meer