Update kerkdiensten en beroepingswerk

De afgelopen weken is er weer veel gebeurd waarbij we zien dat het werk in de kerk op creatieve manieren doorgaat. Zo zijn er inmiddels verschillende virtuele kerkdiensten geweest, wordt er volop op afstand vergaderd en is er extra aandacht voor elkaar.

Fijn om te zien dat we er in tijden van crisis er echt voor elkaar zijn. Misschien zijn we juist wel meer verbonden met elkaar! Toch worden de fysieke bijeenkomst wel erg gemist en kijken we uit om deze weer te hervatten.

Kerkdiensten
De berichtgeving over het Coronavirus wordt langzamerhand positiever en we kunnen gaan nadenken over hoe we de fysieke bijeenkomsten gaan organiseren. De komende weken wordt er in overleg met verschillende instanties gekeken wat er mag en kan. We streven ernaar om 1 juli de fysieke kerkdiensten weer te hervatten. Uiteraard zal dit afhangen wat mogelijk is en hoe het virus zich ontwikkeld.

Beroepingscommissie
Ondanks dat de afscheidsdienst van Ds. Wullschleger nog gepland staat, is Ds. Wullschleger formeel niet meer verbonden aan onze gemeente.  Binnen de kerkenraad zijn al verschillende acties ondernomen om het beroepingswerk op te pakken.  Één van deze stappen is het instellen van een beroepingscommissie. Op dit moment wordt gekeken naar de invulling hiervan, zodat er een goede afspiegeling van de gemeente zitting krijgt in de beroepingscommissie.

Tot zover de korte update en mocht u vragen of opmerkingen hebben aarzelt u zeker niet om dit door te geven. Dat kunt u doen via de voorzitter (Aty van der Spek) of de scriba Klaas Wubs van onze kerkenraad.