Gezamenlijke vergadering van de kerkenraden

Op 9 mei hadden de kerkenraden van de Hervormde gemeente en de Protestantse gemeente hun jaarlijkse gezamenlijke vergadering. Een heerlijke maaltijd zorgde voor een goede sfeer. De beide kerkenraadsvoorzitters Aty van der Spek en Martin Smits hadden hun beste beentje voorgezet! Na een stevige wandeling spraken we met elkaar over het thema Missionair gemeente-zijn. Vorig jaar was daarmee een begin gemaakt. Toen bleek dat het accent voor beide kerkenraden vooral ligt op de toewijding aan Christus zelf, op een gastvrije levenshouding en onderlinge eensgezindheid; meer dan op ‘naar buiten’ gerichte activiteiten. Al doorpratend zochten we naar concrete punten om hieraan gestalte te geven. Voor beide kerkenraden ligt de prioriteit bij samenwerken en niet bij samengaan. Vanuit missionaire optiek is er een hoger belang dan organisatorische eenheid. Ook bij verschillende identiteiten gaat het erom dat we eensgezind naar buiten treden. Aan het slot van de avond keken we terug op de gezamenlijke vespers en diensten in de Stille week. De dankbaarheid voor de gezamenlijke diensten was groot en breed. Er waren ook vragen. Geven we voldoende gestalte aan de stilte in deze samenkomsten? Missen we gemeenteleden? In de volgende gezamenlijke vergadering spreken we over de inhoudelijke onderwerpen rond missionair gemeente-zijn verder.